Deze website is eigendom van HADECOUP bvba

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de

volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of

bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan

HADECOUP BVBA of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke

of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies

aan de gebruiker worden beschouwd.

HADECOUP BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,

nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in

de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of

indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst

mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

HADECOUP BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse

schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan

u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving

aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede

werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte

werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse

of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

HADECOUP BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere

wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een

andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle

verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het

computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar

verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een

impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

HADECOUP BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere

kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of

de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken

van het arrondissement HASSELT bevoegd.

Privacybeleid

HADECOUP BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere

informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht [bij … en] op [invoegen

hyperlink en e-mailadres].

Verwerkingsdoeleinden

HADECOUP BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en

orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen

van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor

de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke

verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te

ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a)

(toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de

persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de HADECOUP

BVBA groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met HADECOUP

BVBA verbonden zijn of met enige andere partner van HADECOUP BVBA ;

HADECOUP BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische

maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die

noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van

boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van

persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren

indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en

bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel

6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal

leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen

naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [info@HADECOUP.be];

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens

met het oog op direct marketing. 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van

de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of

op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet

worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot

doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de

vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de

gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden,

bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of

Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit

kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het

verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een

waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw

harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie).

Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen

verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door

Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw

computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De

door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IPadres)

wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google

gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit

op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot

website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien

Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google

verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te

kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website

kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van

de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.