Algemene Voorwaarden

Regel 1

De betaling gebeurt contant bij afhaling of levering van het bestelde product of artikel, tenzij anders overeengekomen dan wat vermeld staat op de factuur.

Regel 2

Al onze prijzen zijn nettoprijzen exclusief btw. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de levering of nadien, vallen ten laste van de koper.

Regel 3

Deze periode tijdens dewelke de interest verschuldigd is, vangt aan op de datum van de vervaldag om te eindigen op de datum van ontvangst van de betaling.

Regel 4

Wanneer één of meerdere betalingen niet geregeld worden binnen de acht dagen na het verzenden van een aangetekend schrijven, houdende ingebrekestelling tot betaling ervan, zal hierdoor voor ons een recht op schadevergoeding ontstaan waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 15% met een minimum van 75€. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, moeilijkheden in de boekhouding en gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag. Vanaf de datum van de factuur zijn ook de wettelijk voorziene interesten verschuldigd.

Regel 5

Bij annulatie of verbreking van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 20% verschuldigd. Bij maatwerk bedraagt de forfaitaire schadevergoeding 100%.

Regel 6

De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is.

Regel 7

De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.

Regel 8

De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 8 werkdagen na ontvangst ons via aangetekend schrijven worden overgemaakt.

Regel 9

De levertermijnen worden steeds ter informatie gegeven en zijn voor ons niet bindend. Een vertraging in de levering kan geen contractbreuk, noch aanvraag tot vergoeding als gevolg hebben.

Regel 10

Levering uitsluitend gelijkvloers. Franco vanaf 300€ over gans België anders geldt er een transportkost van 25€. Buitenland Franco vanaf 1000€ anders geldt er een transportkost van 100€.

Regel 11

In geval van betwistingen is het Belgische recht van toepassing en is uitsluitend het vredegerecht van Hasselt bevoegd.

Regel 12

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte bestellingen. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van haar bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten van de klant of van onze vertegenwoordigers zijn alleen aan ons tegenstelbaar wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten de algemene voorwaarden van kracht.